[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางเกษสุดา ฉิมล่องดำ
  ตำแหน่ง  
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การศึกษา เอกบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านควนกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230