[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

 

 

วิสัยทัศน์

        เรียนรู้  พัฒนา  ภายใต้บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อและอบอุ่น

 

 

พันธกิจ

       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ และยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ   พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

          ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

          ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้ฝึกปฏิบัติจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

          โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

          องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา

 


โรงเรียนบ้านควนกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230