[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

        

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านควนกบ  จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดย นายพิณ  ขวัญรัตน์  ราษฎรหมู่ที่ ๑  ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนบริเวณหมู่บ้านควนกบ ทุ่งเค็จ ขึ้นให้เป็นสถานที่ให้เด็กในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้ศึกษาเล่าเรียน จึงได้ปรึกษาหารือกับ นายนริศ  มหารงค์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเก่าร้าง และได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยได้รับบริจาคที่ดิน จาก นางเหนียง  เพ็ชรรักษ์  นางละออง วงศ์สม พื้นที่ทั้งหมด ๙ไร่  ๓ งาน  ๘๐  ตารางวา  ต่อมาภายหลัง นายเยื้อน สุวรรณรักษา ได้บริจาคเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่    งาน  ๙๐ ตารางวา  เป็นที่ราชพัสดุที่  สข.๔๙๘

          โรงเรียนบ้านควนกบ  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  โดยใช้อาคารที่พักคนกรีดยางพารา ของนายพิณ นางเผือน ขวัญรัตน์  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนบ้านเก่าร้าง มีครูปฏิบัติการสอน ๒ คน คือนายปราโมทย์  ช่วยเมฆ และนายภิรมย์ ทองขะโชค

          ปีการศึกษา  ๒๕๒๒  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรชั้นเดียว แบบ สข.๐๑/๐๐๑  จำนวน    หลัง    ห้องเรียน และได้แยกมาตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ ชื่อ”โรงเรียนบ้านควนกบ” โดยมีนายเสียงฟ้า  สุวรรณสาม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  อาคารเรียนก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน มีนักเรียนครบชั้น  ตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ป.๔  มีนักเรียนทั้งหมด  ๖๖ คน

          โรงเรียนบ้านควนกบ ได้พัฒนาเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ มีข้าราชการครู   คน ครูผู้สอน    คน ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๖๗  คน 


โรงเรียนบ้านควนกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230