[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ประวัติโรงเรียนบ้านควน

                โรงเรียนบ้านควน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเตรียมการก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516  โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสละทรัพย์สิน  กำลังกายจัดซื้อที่ดิน  จำนวน  1  แปลง  เนื้อที่  4 – 2 – 95  ไร่   เพื่อจะใช้สร้างอาคารเรียน   และได้ประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.  1  ก.  จำนวน   1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียน จำนวน 170,000   บาท  แต่ยังไม่เพียงพอ  ราษฎรภายใต้การนำของ นายเต๊ะ  ปกติ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลคูเต่า   นายชอบ  โสพิกุล   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใต้   นายเนื่อง  จินดาวงศ์  กำนันตำบลคูเต่า  นายหะยีล๊ะ  หมัดหรีม  โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านควน  และโต๊ะคอเต็บบิลัน   และราษฎรหมู่ที่  5  ร่วมบริจาคสมทบอีก  32,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,000  บาท การดำเนินการก่อสร้างจึงสำเร็จทั้งนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์และการกำกับดูแลของนายเจริญจิตต์  ณ  สงขลา  นายอำเภอหาดใหญ่  และนายมงคล  ธีรกุล  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอหาดใหญ่

                 โรงเรียนบ้านควน  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2519   โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  129  คน  มีข้าราชการครู   3   คน  คือ

        1.นายขจร  นวลนุ่น  ตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเกาะนก มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

        2.นายสมบุญ  รัตนภูมิ     

        3.นายกตัญญู  วิจิตรไพโรจน์

สภาพด้วยทั่วๆไปของโรงเรียนบ้านควน มีประชากร ร้อยละ 100 ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการประมง  รับจ้าง  และค้าขาย   ฐานะความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ยากจน  

       อาคารเรียน อาคารประกอบที่ก่อสร้างตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้

  1. อาคารเรียน  1  แบบ  ป. 1 ก.  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2516  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ

ในการก่อสร้าง  ทั้งสิ้น  202,000  บาท  ต่อมาในปีการศึกษา  2545  ได้ปรับปรุงพื้นอาคาร  โดยยกระดับให้สูงขึ้นประมาณ 40 เซนติเมตร  โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของคณะครูและชุมชนประมาณ  36,000  บาท  ต่อเติมด้านข้างเพื่อใช้เป็นห้องพยาบาล  รวมถึงปรับปรุงห้องเรียนโดยการปูกระเบื้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา  ใช้งบบริจาคของคณะครูและชุมชน  ประมาณ  28,000  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5   และห้องพยาบาล  1  ห้อง ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณ  235,700  บาท ในการปรับเปลี่ยนหลังคา

  1. อาคารเรียน  2  แบบ  สปช.103/2526  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2542  จำนวน  3 ห้องเรียน สร้างโดยงบประมาณของทางราชการ  จำนวน  942,816  บาท  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ห้องสำนักงาน,ห้องพักครู  และห้องคอมพิวเตอร์

        3. อาคารอเนกประสงค์   แบบ  สปช.  202 / 2526  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2528  โดยงบประมาณของทางราชการ  จำนวน  199,000  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารห้องสมุด

        4. อาคารเรียนชั่วคราว  แบบ  สข. อ.1/002  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2523  ขนาด  3  ห้องเรียนโดยงบประมาณของทางราชการ           จำนวน  130,000  บาท   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   ชั้นอนุบาลปีที่  3  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1

        5. ส้วมแบบ  อื่น ๆ   2  หลัง  (สร้างปี 2521)

        6. ส้วม แบบ สปช.604/45  จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง  สร้างเมื่อ ปี 2550  งบประมาณทางราชการ  เป็นเงิน 241,000 บาท       

        7. สร้างโรงอาหารและปรับปรุงโรงอาหาร ใช้งบประมาณตามโครงการอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 69,575.00  บาท

        8. การจัดสร้างกำแพงโรงเรียนได้รับงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2   

ปีการศึกษา  2549   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียน ทั้งสิ้น  208  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  108  คน  นักเรียนหญิง  100   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8 ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  13  คน  ประกอบด้วยครูชาย  4  คน  และครูหญิง  6  คน  วิทยากรอิสลาม 1 คน  ครูมาช่วยราชการ  1  คน  และภารโรง  1  คน

ปีการศึกษา  2550   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  193  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  90  คน  นักเรียนหญิง  103   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  13  คน  ประกอบด้วยครูชาย  6  คน  และครูหญิง  7  คน  วิทยากรอิสลาม 1 คน  ครูมาช่วยราชการ  1  คน  และภารโรง  1  คน

ปีการศึกษา  2551   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  186  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  100  คน  นักเรียนหญิง  86   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  13  คน  ประกอบด้วยครูชาย  4  คน  และครูหญิง   6  คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูมาช่วยราชการ  1  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน

ปีการศึกษา  2552   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  188  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  99  คน  นักเรียนหญิง  89   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  11  คน  ประกอบด้วยครูชาย  5  คน  และครูหญิง   6  คน  และลูกจ้างประจำ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา  2553   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  165  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  85  คน  นักเรียนหญิง  80   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  8  คน  ประกอบด้วยครูชาย  1  คน  และครูหญิง   7  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน

ปีการศึกษา  2554   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  161  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  88  คน  นักเรียนหญิง  73   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  2  คน  และครูหญิง   7  คน พนักงานราชการ 1 คน และพนักงานบริการ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 

ปีการศึกษา 2555  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  152  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  86  คน  นักเรียนหญิง  66   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  8  คน  ประกอบด้วยครูชาย  1  คน  และครูหญิง   7  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2556  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  143  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  79  คน  นักเรียนหญิง  64   คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  1  คน  และครูหญิง  8  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  136  คน        ประกอบด้วยนักเรียนชาย  80  คน  นักเรียนหญิง  56  คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2 ห้อง และ ชั้นประถม จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  1  คน  และครูหญิง  7  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่
10 มิ.ย. 58) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  132  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  77  คน  นักเรียนหญิง  55  คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล 2 ห้อง และ ชั้นประถม จำนวน  6  ห้อง มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  0  คน  และครูหญิง 8  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  127  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  76  คน  นักเรียนหญิง  51 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 0 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  0  คน  และครูหญิง 9  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  122  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 76 คน นักเรียนหญิง 46 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด 10  คน ประกอบด้วยครูชาย  0  คน และครูหญิง 9  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  116  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย  77  คน  นักเรียนหญิง 39 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน  คือ  อนุบาล  2  ห้อง  และ ชั้นประถม  จำนวน  6  ห้อง  มีผู้บริหาร 1 คน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วยครูชาย  0  คน  และครูหญิง 9  คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  114  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 76 คน  นักเรียนหญิง 38 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน (อนุบาล 2 ห้อง ประถมศึกษา 6 ห้อง)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 9 คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) 1 คนและ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 63) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  139  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 85 คน  นักเรียนหญิง 54 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน (อนุบาล 2 ห้อง ,ประถมศึกษา 6 ห้อง)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  9  คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) 1 คน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 64) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  155  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 91 คน  นักเรียนหญิง 64 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน (อนุบาล 2 ห้อง ,ประถมศึกษา 6 ห้อง)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู 7 คน ครูผู้ช่วย 1 คน พนักงานราชการ (ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) 1 คน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  157  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 93 คน  นักเรียนหญิง 64 คน  จัดชั้นเรียนเป็น  8  ห้องเรียน (อนุบาล 2 ห้อง ,ประถมศึกษา 6 ห้อง)  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู 7 คน ครูผู้ช่วย 1 คน พนักงานราชการ (ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) 1 คน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน