[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ทำเนียบผู้บริหาร  

ที่
ชื่อ - สกุล
่่ตำแหน่ง
ระยะการดำรงตำแหน่ง

1

นายขจร      นวลนุ่น

ครูใหญ่

.. 2519 – 2527

2

นายสมพล    เสาวคนธ์

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

.. 2527 – 2528

3

นายเขียน  ปานขุนรักษ์

ครูใหญ่

.. 2528 – 2532

4

นายจรูญ    จันทร์แก้ว

ครูใหญ่

.. 2532 – 2533

5

นายจบ  แก้วประดับ

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

.. 2533 – 2535

6

นายจรูญ    จันทร์แก้ว

ครูใหญ่

.. 2535 – 2536

7

นายสวัสดิ์     ปานงาม    

ครูใหญ่

.. 2536 – 2537

8

นายสวัสดิ์     ปานงาม    

อาจารย์ใหญ่

.. 2537 – 2539

9

นายมะโน  ไชยเพชร

อาจารย์ใหญ่

.. 2539 – 2541

10

นายมะโน  ไชยเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

      พ.. 2541 – 2544       

11

นายอำนวย  เจริญศรี     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

      พ.. 2544 – 2546       

12

นายณฐนนท  กาญจนศิลานนท์   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     พ.ศ. 2546  - 2549      

13

นายจรัล  พรหมดวง      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

       พ.ศ. 2549 -  2555    

14

นายประวิทย์  กันยาเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

       พ.ศ. 2555 – 2559

15 นายมิตร  บิลโส๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน