[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสมเพียร ชุมชาติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  สหกรณ์
  ชื่อ  นางสาวทักษิณา โยมเมือง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางมณฑิรา โชติช่วง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านกรอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220