[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรณิชชา ไชยพูล
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.
  วิชาเอก  วิจัยและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนบ้านกรอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220