[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านกรอบเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีทันสมัย นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สุขภาพพลานามัยดี มีมารยาทงาม ตามวิถีชีวิตพอเพียง

         พันธกิจ

        1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

        2. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

        3. พัฒนาจัดการศึกษาทางด้านภาษาและเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการสื่อสาร

        4. พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

        6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

 

 


โรงเรียนบ้านกรอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220