[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

               โรงเรียนบ้านกรอบ ได้ก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2482 ณ บ้านกรอบ หมู่ที่ 5 ตำบลรัตภูมิ (อำเภอควนเนียง ในปัจจุบัน) จังหวัดสงขลา (อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนละฝั่งคลองกับที่ตั่งในปัจจุบัน) โดยมี

                     1. นายชื่น  โอมปรัศดัม     ศีกษาธิการอำเภอเป็นประธาน

                     2. นายถาวร  มิตรเปรียบ   สอนเป็นปฐมฤกษ์

                     3. นายวิเชียร  ศิริวัฒน์      เป็นครูใหญ่คนแรก

             ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2494 นายเลี่ยน ฆังคะมะโน ครูใหญ่ขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ บ้านโคกทราย (โคกวัดครู) หมู่ที่ 4 ตำบลควนโส อำเภอรัตภูมิ (ควนเนียง) จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชั่วคราวเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2495

                     พ.ศ.2496 นายแสง บุญคง เป็นครูใหญ่ ได้งบเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารและปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาและสำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2511 โดยนายชม  เพ็งผ่อง เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ.2516 นายปรีชา สังข์ไชย  เป็นครูใหญ่ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1.ก. 1 หลัง 4 ห้องเรียน

                     พ.ศ.2517 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง

                     พ.ศ.2521 นายกระจ่าง ชุมชาติ เป็นครูใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคาร 1 หลัง แบบ สข.01/002/114 มี 3 ห้องเรียนและห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง

                     พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมอีก 1 หลัง 2 ที่นั่ง

                     พ.ศ.2526  ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน

                     พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526  1 หลัง

                     พ.ศ.2534  นายสำเริง  ชูหมวกโชติ  ครูใหญ่ ได้ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน และรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน พร้อมตั้งศาลพระภูมิ

                     พ.ศ.2536  นายสุทิน  วาสแดง  ครูใหญ่  ได้สร้างอาคารชั่วคราวมุงจาก 1 หลังและรื้อถอนบ้านพักครูซึ่งชำรุดและแปรสภาพเป็นอาคารเรียนอนุบาลชั่วคราว

                     พ.ศ.2538  ต่อเติมอาคารอนุบาลเป็นกึ่งถาวรและได้สร้างพระพุทธรูปทองเหลืองในสวนป่าเป็นลานจริยธรรม

                     พ.ศ.2539  นายวิจิตร  สังวาล  ครูใหญ่และคณะครูผู้ปกครอง สมทบทุนและจัดหาเงินบริจาคสร้างโรงอาหารแบบถาวร 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท