[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

         วิสัยทัศน์

        ภายในปีการศึกษา 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมความเป็นไทย

ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        พันธกิจ

        ๑.  จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๒.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๓.  จัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๖.  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

๗.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตในวิถีประชาธิปไตย โดยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๘.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

๙.  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

๑๐. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง