[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

   ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านเกาะหมี

 

โรงเรียนบ้านเกาะหมี เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๑ มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแห จำนวนนักเรียน ๑๒๘ คน มีนายสุทธิ บุญลอย เป็นครูและครูใหญ่คนแรก อาศัยมัสยิดเป็นที่ทำการสอน พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๐๕ นายเด บิลยะลา ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นและประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันสละที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา และใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก (แบบ ป.๑ ก) โดยใช้งบประมาณทางราชการ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบบริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท 


โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110