[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสุวิทย์ อวะภาค
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110