[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวสมพิศ กีรติโสภณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ
  วิชาเอก  การบัญชี
  ชื่อ  นางสุนันท์ ทองญวน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110