[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางธตรฐ รัตนโสภา
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ
  วิชาเอก  สุขศึกษา
  ชื่อ  นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110