[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
  ชื่อ  นางฐิติกมณฑ์ จันทโกศล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
  ชื่อ  นางสุนันทา คล้ายมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวจุฑามาศ ทองแป้น
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110