[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาววัชรี บุญพิทักษ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  วท.บ
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110