[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต บริหารจัดการโดยกระบวนการ  มีส่วนร่วม 

         พันธกิจ

               1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์ ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
          3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
          4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมืออาชีพ
          5. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 


โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110