[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

      ประวัติโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

          โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านคลองสวะ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2498 โดยย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาจากโรงเรียนวัดคลองเรียน นักเรียนตามทะเบียนคนแรก ชื่อเด็กชายหวิน  บุญช่วย
          อาคารเรียนหลังแรกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว โดยการนำของพระครูปัญญาภินันต์ (พ่อท่านแก้ว) ขนาด 8 x 12 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน หลังคาและฝาใช้ไม้ซิเหรง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนายอ้วน  สุรกุล อดีตนายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  ครูผู้สอนคนแรก คือ นายดี  จุลพันธ์ มีนายนวล  บุญสนอง เป็นศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  จนกระทั่ง พ.ศ.2500 กำนันวร  ทวีรัตน์ และประชาชนบ้านคลองหวะ  ได้ร่วมกันซึ้อที่ดินจำนวน 9 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา และให้สร้างอาคารหลังใหม่ เนื่องจากชื่อโรงเรียนเดิมไม่ตรงกับความจริง  จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) เพื่อเป็นเกียรติแก่กำนันวร  ทวีรัตน์ และตระกูลในฐานะเป็นผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียน และมีนายคลาย  ชอบแต่ง เป็นครูใหญ่คนแรก
           คณะกรรมการศึกษาชุดแรก จำนวน 7 คน ดังนี้
                1. นายวร              ทวีรัตน์          ประธานกรรมการ
                2. นายเคลื่อน        สหะวิริยะ        กรรมการ
                3. นายเปลื่ยน        บุญเลิศ           กรรมการ
                4. นายยก              บุญรัตน์         กรรมการ                
                5. นายรุ่ง               คชรัตน์          กรรมการ
                6. นายซืน             พุทธชาติ         กรรมการ
                7. นายเลื่อน          พัฒโน            กรรมการ
                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2500 ได้รับงบประมาณ กศส. จำนวน 160,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 (กรมสามัญศึกษา) จำนวน 33 x 8.50 เมตร สร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน 4 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2500 สำหรับชั้นล่าง คณะกรรมการได้จัดหาเงินสมทบ เมื่อพ.ศ.2504 เป็นเงิน 60,733 บาท และซ่อมหลังคาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ด้วยเงินบริจาคของคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน 18,000 บาท ต่อมาอาคารเรียนชั้นล่างได้ชำรุดเนื่องจากปลวกขึ้น สภาตำบลคอหงส์ได้อนุมัติเงินบำรุงท้องที่ปี 2521 ซ่อมแซมทั่วไป เป็นเงิน 90,000 บาท
                พ.ศ.2504 ทางราชการอนุญาต ได้เปิดสอนชั้นประถมตอนปลาย ป.5-7 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2504
                พ.ศ.2506 คณะกรรมการศึกษาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารแบบกึ่งถาวร 1 หลัง ขนาด 33 x 6 เมตร เป็นเงินบริจาค 65,000 บาท และใช้เงินค่าวัสดุสมทบจำนวน 5,500 บาท
                พ.ศ.2507 ได้ขออนุญาตเปิดสอนชั้นเด็กก่อนเกณฑ์บังคับจำนวน 1 ห้องเรียน พร้อมกันนี้ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับขึนที่โรงเรียนนี้คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคาโรงฝึกงานขนาด 7x17.5 เมตร เป็นเงินจำนวน 3,5000 บาท และคณะกรรมการศึกษาได้สร้างต่อเติมขนาด 21x7 เมตร เป็นเงิน 30,000 บาท สภาตำบลคอหงส์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่ให้กั้นฝาทั้งหมด เป็นเงิน 28,731 บาท
                พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 004 พิเศษ เป็นเงิน 200,000 บาท สร้างเสร็จเพียง 4 ห้อง และสภาตำบลคอหงส์ได้อนุมติให้สร้างต่อเติมด้วยเงิน ปชล.เป็นเงิน 344,000บาท จนแล้วเสร็จตามรูปแบบ
                พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณสร้างโรงเรียนฝึกงาน แบบ 321 พิเศษ ขนาด 7x17.5 เมตร เป็นเงิน 45,000 บาท และ พ.ศ.2524 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคต่อเติม เป็นเงิน 25,000 บาท
                พ.ศ.2517 โรงเรียนขอแต่งตั้งกรรมการศึกษาเพิ่มเติม คือ นายจบ ศิริรัตน์ นายผัด พุทธชาติ และนายเชาวลิต ทวีรัตน์
                พ.ศ.2518 โรงเรียนได้ขอแต่งตั้ง นายเอื่ยม  ทวีรัตน์ เป็นผู้อุปการะโรงเรียนแทน นายวร  ทวีรัตน์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2518
                พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลคอหงส์ให้ต่อเติมอาคารเรียน ซึ่งได้กั้นอาคารโรงฝึกงานหลังที่ 1 เป็นห้องเรียน เป็นเงิน 28,731 บาท
                พ.ศ.2523 บริษัทหาดทิพย์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และโรงงานคอนกรีตอัดแรงภาคใต้ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 ถัง เป็นเงิน 14,300 บาท
                พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน 230,000 บาท
                พ.ศ.2535 ได้รับเงินบริจาคจากนางพร้อม  บุญรัตน์ จำนวน 70,000 บาท เพื่อสร้างอาคารศาลาแบบหกเหลี่ยม หลังคามุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย พื้นปูกระเบื้อง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารเรียน 1 ชื่อ "ศาลายายพร้อม บุญรัตน์"
                พ.ศ.2535 ได้รับเงินบริจาคจากนางผ่อง สหะวิริยะ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารหกเหลี่ยมด้านทิศเหนือของโรงเรียน ชื่อ "ศาลาตาเคลื่อน สหะวิริยะ"
                พ.ศ.2540 ได้รับเงินบริจาคเงินจัดสรรของ ส.ส.ไพร พัฒโน จำนวน 180,000 บาท เพื่อทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร
                พ.ศ.2540 ได้รับบริจาคกำแพงรั้วคอนกรีตยาว 126 เมตร สูง 1.75 เมตร ราคา 163,800 บาท
                พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 1 แถว เป็นเงิน 1,870,000 บาท
                พ.ศ. 2543 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างโรงเรียนกว้าง 5 เมตร ยาว 3.5 เมตร เป็นเงิน 45,000 บาท
                พ.ศ. 2543 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างถนนคอนกรีต และทางเข้า ของโรงเรียน  เป็นเงิน 150,000 บาท
                พ.ศ. 2543 จัดสร้างห้องประชุมเล็กกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร  ใช้งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา เป็นเงิน 65,000 บาท
                พ.ศ. 2544 ได้รับเงินบริจาค จาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และนายครั่น  ทวีรัตน์  จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิตสีดำ  ลงรักปิดทอง  มูลค่า 50,000 บาท
                พ.ศ. 2545 ต่อเติมอาคารอนุบาลชั้นล่าง 4 ห้องเรียน  ด้วยงบบริจาคทอดผ้าป่า  และหล่อเทียนพรรษา  เป็นเงิน 130,000 บาท
                พ.ศ. 2546 ต่อเติมห้องน้ำประจำอาคาร 1 และอาคาร 2 คิดเป็นมูลค่า 60,000บาท  ด้วยเงินบริจาคงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2546
                พ.ศ. 2547 ต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่อกับอาคารเรียน 2 เป็นห้องประชุมพร้อมทั้งทำเวที  งบบริจาคงานหล่อเทียนพรรษา  ประจำปี 2547 เป็นเงิน 80,000 บาท
                พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ 2,898,700 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 และต่อเติมชั้นล่างด้วยงบบริจาค เป็นห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องสมุด

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ 66/6 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์  0-7421-0876 มีนายพุฒิพงศ์  แก้วหวังสกูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110