[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางวราภรณ์ เพชรกาญจน์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวต่วนมูญาฮิดาฮ์ ตูแวมะ
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110