[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นางสาวจริยา ศรีวิชัย
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสมนึก มณียม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางวรลักษณาลัย ยงสืบชาติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110