[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางอรนุช สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
  ชื่อ  นางสาวเสาวนีย์ สิงหเสม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ สุริยันยงค์
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางสาวสุนิชา เพ็ชรากาล
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  วศ.บ.
  วิชาเอก  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110