[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

 

        ประวัติโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ ๒) 

                 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง  เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๘๓ โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนปัจจุบัน ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลท่าช้าง มีนายแดง  ไชยจิต  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนจีน ตอนนั้นโรงเรียนจีนถูกยุบภายหลังชาวจีนต้องการที่ดินคืน จึงย้ายไปอยู่ที่เหมือง ๓๑ บริษัทดินสงขลา ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ศาลาห้วยหลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๑  และย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๓  โดยมีนายเรียง  ทิพย์มณี อดีตกำนันตำบลท่าช้างเป็นผู้สร้างและมอบที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑๖  ไร่ ๑ งาน ๙๓  ตารางวา ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และได้เรี่ยไรเงินจากประชาชนได้ ๑๑,๕๕๙ บาท จัดสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง ๗ เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  แบ่งออกเป็น  ๔ ห้องเรียน  ด้านหลังมีมุมขนาดกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๔.๗ เมตร เป็นอาคารแบบ ป.  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ฝากระดานพื้นซีเมนต์ อาคารหลังนี้ใช้ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๒,๓๘๗.๕๐ บาท ส่วนใหญ่เงินจำนวนนี้เป็นเงินส่วนตัวของนายเรียง ทิพย์มณี

                พ.. ๒๕๑๕ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ จัดหางบประมาณได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงินส่วนตัวของนายเรียง ทิพย์มณี ๓๐๗,๔๗๔  บาท รวมใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๑๔,๗๔๕ บาท ในการก่อสร้างจึงทำให้การก่อสร้างอาคารเรียน  ๒ ชั้น ทางโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า นายเรียง  ทิพย์มณี  เป็นกำลังสำคัญในการจัดสร้างอาคารเรียนหลังนี้ จึงได้ขอเพิ่มชื่อโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง เป็น โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)

                พ.. ๒๕๓๕   โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติซึ่งเปิดรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้จำนวน  ๒๕  คน 

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ ๒ ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
นายสมสุข  เพชรกาญจน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110