[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางอารยา หมัดเบ็ญสา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  คบ.
วิชาเอก  ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางปิยรัตน์ เหมือนเล็ก
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  คบ.
วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวย่าม่านีย์ แซะอาหลี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาและวรรณคดีไทย
  ชื่อ  นางสาวอัจจิมา ดูหมาด
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นายหล่อเหม ใบบาว
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180