[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอำภร เสียงอ่อน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมวิทยา
  ชื่อ  นายดำรงค์ สายแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230