[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวเกสรา สว่างวรรณ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  สุขศึกษา
  ชื่อ  นางสาวมุขดา สุขทาน
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บ.ธบ.
  วิชาเอก  การจัดการทั่วไป

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230