[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

       

 

 

                      ประวัติโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2503   โดยนายนุ่ม ทองขะโชคร่วมกับผู้ใหญ่บ้านพร้อม  บำรุงศักดิ์และราษฎรในบริเวณหมู่บ้านนั้น  ได้สร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว 15 เมตร หลังคามุงจากฝาไม้ไผ่พื้นเป็นดินในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์   ในเนื้อที่ประมาณ 227 ไร่ 1 งาน 75.80 ตารางวา    และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2504 โดยนายนวล   บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิดและให้นายเรียง  พุทธแก้วรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ปีการศึกษา 2506 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2506 นายเฟื่อง  สุวรรณกาญจน์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลักคล้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง  และนายถาวร  กองคิด   เป็นครูช่วยสอน     และนายเรียง   พุทธแก้วย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลักคล้า  ปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้สร้างและปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1ก ที่สร้างเมื่อ พ.ศ.2503   จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 16 เมตรเป็นเงิน 25,000 บาท    ด้วยความร่วมมือของกรรมการศึกษาและประชาชนในหมู่บ้านและมอบให้ทางราชการ  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2511 โดยนายวิเชียร  สุนทรนนท์ปลัดอำเภอหาดใหญ่ในขณะนั้นเป็นประธานรับมอบและได้รับงบประมาณต่อเติมอีก1 ห้องเรียนเป็นเงิน 80,000 บาท(รื้อถอนเนื่องจากชำรุด  ไม่สามารถซ่อมแซมได้เมื่อ พ.ศ.2549)ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลังขนาด 3 ห้องเรียนเป็นเงิน 150,000 บาท

                    ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากคณะทหารอากาศกองบิน 56 สร้างอาคารชั่วคราว (โรงอาหาร) จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 80,000 บาท (รื้อถอนเนื่องจากชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เมื่อ พ.ศ.2549)

ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด (สปช.) สร้างอาคารเรียนถาวร

แบบสปช.102/2526 จำนวน 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 350,000 บาท

                    ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด (สปช.) สร้างอาคารเอนกประสงค์

แบบ สปช. 202/2526 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตรจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 180,000 บาท

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด (สปช.) สร้างส้วมแบบ สปช.

601/2526 จำนวน 1 หลังขนาด 2 ที่นั่งเป็นเงิน 20,000 บาท

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด (สปช.) สร้างส้วมแบบ สปช.

601/2526 ขนาด 4 ที่นั่งจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 111,000 บาท

                    ปีการศึกษา 2548 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานสถานศึกษาอาคารเรียนแบบสปช. 102/2546จำนวน 1ห้อง โดยใช้เงินบริจาคของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงิน 29,385 บาท

                    ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารแบบป.1.ก.1/(สร้างในปี พ.ศ.2503 ปรับปรุง พ.ศ.2507)  และอาคารแบบสข.001ชั่วคราว1/3 (สร้างเมื่อปี พ.ศ.2523)  และอาคารประกอบบ้านพักครูจำนวน1หลังอาคารโรงอาหารจำนวน 1 หลัง (ด้วยเงินบริจาค) ในปีเดียวกันสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) แบบสร้างเองจำนวน1หลังขนาดกว้าง 16 เมตรยาว 20 เมตร ลักษณะอาคารโครงหลังคาไม้มุงกระเบื้องพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นด้วยกระเบื้องได้รับความร่วมมือการก่อสร้างด้วยทหารช่างกรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

                    ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนต่อเติมอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานสถานศึกษา  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม อาคารเรียนแบบสปช. 202/2526 จากงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล   และเงินบริจาคจากภายในและภายนอกชุมชน

                    ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 3,483,100 บาท

               ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 383,900 บาท


โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230