[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นางสาวบุษราภรณ์ แสงมณี
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  บธ.บ
วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชื่อ  นางวรรณพา หวานแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ
  วิชาเอก  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อ  นางสุไรดา หวันเส็น
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220