[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นางสาวจงจิตต์ เพชร์มุณี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวฟารีดะห์ ดือเระ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางอารี. กาญจนภูมิ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คศ.บ.
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  ชื่อ  นางสาวนฤวรรณ สุวรรณวงศ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  อุตสาหกรรม

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220