[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางสาวภัทรนันท์ มีงาม
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
  ชื่อ  นางสุจินดา ยามาเจริญ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางอาจินต์ บุญศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา   ศษ.ม.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวซัลมา เจะแอ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวประภาพร ช่อมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-เคมี
  ชื่อ  นางสมศรี ตัมพะปัณณะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220