[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสาวอานิดา หมิยิ
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสุพัตรษา เจริญดี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางรัติกา แซ่ด่าน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางปทุมมา ดำมาก
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การวัดผลการศึกษา
  ชื่อ  นางดวงกมล จันทร์ทอง
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นายอำนวย สุวรรณมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวคนึงนุช อ่อนรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220