[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางสาวละไม ตั้งโรจนะกุล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางรสิตา พงษ์จีน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์
  ชื่อ  นางศิริขวัญ คงจินดามณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางรัชนีพร ทองชุมนุม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางปราณี สุขหอม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางอัมพร อรัญ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ประถมศึกษา
  ชื่อ  นายชัยณรงค์ บัวเพชร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางบุบผา พรุเพชรแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  สุขศึกษา
  ชื่อ  นางสาวกนกพร แสงทอง
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางจริยา ศรีประสม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-เคมี
  ชื่อ  นางรินทร์ลภัส วิไลรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวธิดา สุทธิโพธิ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  การโรงแรม

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220