[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอุมาพร ชูเลิศ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230