[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางกานต์พิชชา สุวรรณโชติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230