[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายนิสัย ทองผสมแก้ว
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  วิชาเอก  -
  ชื่อ  นางมยุรี สว่างวรรณ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  เกษตรศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวส่าหรอ หนิเร่
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  วิชาเอก  -

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230