[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายรัฐเขต ณ นคร
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230