[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  


ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นายแผ้ว   ประกอบการ

ครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2504

2

นายศรีรักษ์   ทวีรัตน์

ครูใหญ่

ปี พ.ศ.  2506

3

นายนริศ   มหารงค์

ครูใหญ่

ปี พ.ศ.  2516

4

นายจรูญ ณรงค์ฤทธิ์

ครูใหญ่

ปี พ.ศ.  2527

5

นายสุเทพ   ธรรมมัควัน

ครูใหญ่

ปี  พ.ศ.  2529

6

นายนริศ   มหารงค์

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2532

7

นายอาวุธ  มหาสวัสดิ์

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2533

8

นางสุวนิตย์  สุขมาตย์

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2535

9

นายวิจิตร  อินทรัตน์

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2536

10

นายประสิทธิ์  วัฒนสันติ์

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2539

11

นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล

อาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2543

12

นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี  พ.ศ.  2553

13

นางประภา  อัครพงศ์พันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี  พ.ศ.  2555

14

นางงามเนตร  ศรียะรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2557

15

นายรัฐเขต ณ นคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ..ศ. 2562