[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางสาวพรทิพย์ รักงาม
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)
วิชาเอก  ศิลปะการแสดงนาฎศิลป์
  ชื่อ  นางสาวฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
  วิชาเอก   ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  ชื่อ  นายวัชรพงษ์ เอ็กหลี
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตร์
  วิชาเอก  การปกครองท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180