[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางกุญช์ชญา ลิ่มมณีธร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑฺิต
วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวบุญเนือง แก้วเพชร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
  วิชาเอก  เทคโนโลยีการเกษตร
  ชื่อ  นางผุสดี แซ่เล่
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางอุไรวรรณ หนูยิ้มซ้าย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตบัณฑิต (คบ.)
  วิชาเอก   ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ครุุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวสุดา สนหล๊ะ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาววาทินี อยู่ทองอ่อน
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาวสุกัญญา ขุนเจริญ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาวสิรัญญา วิศพันธุ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพิมพกานต์ ยอดสวัสดิ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาววงทิภา พวงแก้ว
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  วิชาเอก  บริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180