[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาววนิดา สุขสะปาน
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณทิต(บธ.บ.)
  วิชาเอก  การบัญชี
  ชื่อ  นายตันดิกร ปินตา
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6
  วิชาเอก  -

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180