[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ  นางธาราทิพย์ วิไลรัตน์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางมณฑาทิพย์ พรหมณีโชติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
  วิชาเอก  เกษตรศึกษา
  ชื่อ  นางกานต์พิชชา เรืองแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตบัณฑิต (คศ.บ.)
  วิชาเอก  -
  ชื่อ  นางจิตรสุดา กูยาหยา
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
  วิชาเอก   การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวกะละโสม มาดยู่สุข
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวสกาวรัตน์ มิตสุวรรณ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  วิชาเอก  การปฐมวัย

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180