[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนได้มาตรฐาน จัดการศึกษาโดยครูมืออาชีพ  นักเรียนมีคุณภาพ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
    1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
     2. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทยความเป็นไทย
     3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
     4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
     5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  มุ่งสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
     6. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180