[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวกนกอร นุ่งอาหลี
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220