[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางโสภิดา สุราตะโก
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220