[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านห้วยลึก มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มี

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

         พันธกิจ

          1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

           2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

        

 

 

 


โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220