[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

        โรงเรียนบ้านห้วยลึกเปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่  27  กรกฏาคม พ.ศ. 2465 ณ.โรงธรรมวัดท่าข้าม เป็นเวลา  8 ปี ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่โรงธรรมวัดห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่   25 สิงหาคม  พ.ศ. 2472 ทำการสอนอยู่ 12 ปี ต่อมาได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น ณ. หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึกอำเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา  มีนายแดง     จันทรกุลเป็นครูใหญ่ และลาออกจากราชการต่อมาได้แต่งตั้ง   นายจันทร์   สุทธิหิรัญ   เป็นครูใหญ่เมื่อวันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2486  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499  ได้ย้ายมาเรียนที่กุฏิวัดท่าข้ามอีกครั้งต่อมาเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามและคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครอง         ได้ช่วยกันหาทุนในการปลูกทั้งสิ้น 45,000 บาทเป็นแบบ ป1 ก (พิเศษ) เมื่อ พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณมาสร้าง          อาคารหลังใหม่อีก 1 หลัง เป็น แบบ ป1 ข จำนวน 4 ห้องเป็นเงิน  160,000 บาท     ใน วันที่  18  มกราคม    พ.ศ. 2553  นางสาวนวพร   จุทอง ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกจนถึงปัจจุบัน


โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220