[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

     วิสัยทัศน์
 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหัวปาบมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  สู่ทักษะอาชีพ  มีคุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

      พันธกิจ
1.) บริการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.) 
ปลูกฝังการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.) 
โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข


โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220