[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายถาวร ปุตตาพัฒน์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  รป.บ.
  วิชาเอก  บริหารทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110