[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวนงลักษณ์ วัฒนคีรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวอัญชนา แก้วมณี
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การประกอบการและการจัดการ

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110