[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางจินตนา สีขาว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสุนิสา บินสมัน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110