[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางฐิดากาญจน์ นาวาพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางาเรียม เต๊ะเบ็ญยู่โซะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  อิสลามศึกษา
  ชื่อ  นายจีรนันท์ ราชแดหวา
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  กฎหมายอิสลาม

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110